Osoba odpowiedzialna: Renata Czudaj  tel. /32/ 211 61 60 wew. 21 e-mail: oc@miedzna.pl

 

Zakres wykonywanych zadań:

 1.  Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym m.in.:
  a) realizacja zadań planowania cywilnego,
  - przygotowywanie, uzgadnianie i aktualizacja planu zarządzania kryzysowego oraz załączników funkcjonalnych i procedur z zakresu planu,
  - przygotowanie rozwiązań na wypadek zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
  - opracowanie procedur dotyczących pomocy udzielanej ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych
  - przygotowywanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych,
  - przygotowywanie i utrzymywanie zasobów niezbędnych do wykonania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego,
  - utrzymywanie baz danych niezbędnych w procesie zarządzania kryzysowego,
  - przygotowywanie procedur działania w czasie wystąpienia zagrożeń i klęsk żywiołowych,
  - przygotowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
  - uczestniczenie w pracach zespołu zarządzania kryzysowego,
  - organizowanie i koordynacja działań ratowniczych na terenie gminy,
  - codzienne, ciągłe monitorowanie( w tym w soboty, niedziele i święta) informacji wpływających  do urzędu o przekroczeniach norm zanieczyszczenia powietrza, zamieszczanie na stronie internetowej informacji oraz powiadamianie grupy SWO w tym zakresie (również w niedziele i święta) i zamieszczanie na gminnej stronie internetowej komunikatów i informacji o alarmach związanych z zanieczyszczeniem powietrza,
  b) przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń z obszaru tematycznego zarządzania kryzysowego,
  c) weryfikacja przyjętych rozwiązań planistycznych,
  d) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego.
   
 2. Prowadzenie spraw z zakresu obronności, w tym m.in.:
  a) planowanie  i  realizacja  zadań  w  dziedzinie  pozamilitarnych  przygotowań obronnych oraz opracowywanie rocznego sprawozdania w tym zakresie,
  b) przygotowywanie dokumentów planistycznych z zakresu obronności (stały dyżur, stanowisko kierowania, HNS, akcja kurierska, plan ewakuacji III stopnia) oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w tym zakresie,
  c) opracowywanie planu funkcjonowania gminy w warunkach kryzysu i w czasie wojny wraz z kartami realizowanych w gminie zadań,
  d) planowanie organizacyjnych przygotowań zapewniających wykonywanie zadań w wyższych stanach gotowości obronnej,
  e) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją świadczeń rzeczowych i osobistych na rzecz obrony kraju,
  f) przeprowadzanie kontroli w zakresie wykonywania zadań obronnych przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne,
  g) aktualizacja dokumentacji zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych,
  h) przygotowanie, uzgadnianie i aktualizacja planu przygotowań służby zdrowia na potrzeby obronności,
  i) opracowanie uzgadnianie i aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i wojny,
  j) weryfikacja przyjętych rozwiązań planistycznych,
  k) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności.
   
 3. Prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, w tym m.in.:
  a) sporządzanie rocznego planu działania wójta – szefa obrony cywilnej gminy i sporządzanie wymaganego sprawozdania w tym zakresie,
  b) planowanie funkcjonowania obrony cywilnej na obszarze gminy – opracowanie uzgodnienie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy,
  c) przygotowywanie i bieżąca aktualizacja planów w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej (SWA,SWO,FOC),
  d) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
  f) sporządzanie corocznego sprawozdania ze stanu przygotowań obrony cywilnej
  g) przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
   
 4.  Prowadzenie kancelarii informacji niejawnej.
   
 5.  Prowadzenie spraw Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym m.in:
  a) opracowywanie materiałów do projektu budżetu dla OSP Gminy Miedźna w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, samoobrony ludności,
  b) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o realizacji zadań z funduszu sołeckiego w zakresie wsparcia udzielonego gminnym jednostkom OSP przez sołectwa i sporządzanie raportu rocznego z realizacji tych zadań,
  c) realizacja i merytoryczne rozliczanie dotacji, dofinansowań  dla OSP,
  d) sporządzanie informacji z przebiegu wykonania budżetu oraz sprawozdań z wykonania budżetu w zakresie OSP, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, ochrony ludności,
  e) opracowywanie projektów umów, na usługi, dotacje, zakupy i dostawy oraz umów cywilno-prawnych  w ramach prowadzonych spraw,
  f) realizacja dostaw i usług wynikających z zakresu prowadzonych spraw, sporządzanie dokumentacji związanej z przekazywaniem zakupionego wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego środków własnych gminy dotacji i darowizn,
  g) prowadzenie ewidencji zużycia paliwa w samochodach używanych przez jednostki  OSP Gminy Miedźna i rozliczanie kart drogowych,
  h) prowadzenie ewidencji zużycia paliwa w sprzęcie stanowiącym wyposażenie  czterech jednostek OSP i rozliczanie kart pracy sprzętu,
  i) prowadzenie ewidencji ilościowej wyposażenia jednostek OSP Gminy Miedźna,
  j) prowadzenie spraw związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem strażaków oraz ubezpieczeniem pojazdów użytkowanych przez OSP,
  k) prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem udziału strażaków w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, przygotowywanie dokumentacji do wypłaty ekwiwalentu  dla strażaków – sporządzanie listy wypłat,
  l) organizacja, prowadzenie i rozliczanie spraw związanych z terminowymi, obowiązkowymi badaniami lekarskimi strażaków, w tym badaniami   specjalistycznymi i uzyskaniem uprawnień do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
  m) prowadzenie spraw związanych z przeglądami, remontami i naprawami specjalistycznego sprzętu  pożarniczego stanowiącego wyposażenie czterech jednostek OSP Gminy Miedźna,
  n) opracowywanie zarządzeń w zakresie spraw OSP,
  o) przygotowywanie umów i prowadzenie rozliczeń dla konserwatorów sprzętu pożarniczego i  koordynatora działań ratowniczych
  p) rozliczanie bieżącego utrzymania obiektów użytkowanych przez gminne jednostki OSP,
  q) współpraca z Komendantem Powiatowym PSP.