Zamawiający:
Gmina Miedźna


Tytuł przetargu:
"Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych - kryta pływalnia na Woli" - sprawa nr ZP.271.7.2016.CPV:
45.33.00.00-9,45.31.10.00-0

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
Od podpisania umowy do 15.05.2017r

Osoba odpowiedzialna:
Celina Faruga - Przewoźnik - Referat Inwestycji i Remontów

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA

Oferty można składać do:
2017-02-01 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2017-02-01 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
cena oferty - 60 %
okres gwarancji (min 36 miesięcy, max 60 miesięcy) - 40%


Wadium:
4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/10

Uwagi:
brak

Firmy uczestniczące