PROJEKT

Uchwała Nr ...............

Rady Gminy w Miedźnej

z dnia ....................

w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2007.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).


Rada Gminy

uchwala

§ 1


I Dochody budżetu gminy w wysokości 33 163 264 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2


II Wydatki budżetu gminy w wysokości 34 637 317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

w tym:

1. wydatki bieżące – 30 912 556 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 869 634 zł

- dotacje – 2 416 279 zł

- wydatki na obsługę długu jst – 448 788 zł

- wydatki jednostek pomocniczych gminy – 198 600 zł

2. wydatki majątkowe – 3 724 761 zł

z tego:

- dotacje – 20 000 zł

- rezerwa na wydatki majątkowe 55 000 zł


§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 474 053 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. zaciąganych kredytów w kwocie - 651764 zł

 2. zaciąganych pożyczek w kwocie - 822 289 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 6 650 915 zł, rozchody w wysokości 5 176 862 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 4 (4a – wydatki majątkowe na 2007 r).§ 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości 2 955 797 zł zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 7

 1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości

przychody 1 465 652 zł, wydatki – 1 465 652 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6

 1. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości dochody –

607 920 zł; wydatki – 607 920 zł zgodnie z załącznikiem nr 7


§ 8

 1. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody - 40 000 zł

 2. wydatki - 40 000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8


§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                   - w kwocie 500 000 zł

 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu    w kwocie 1 474 053 zł

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów                w kwocie 5 176 862 zł


§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:


1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 5,nr 4 i 4a.


2) z tytułu umów, których realizacja w roku 2007 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 1 000 000 zł,§ 11

Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 720 000 zł. zgodnie z zał. Nr 9


§ 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10§ 13

Dotacje dla Spółek Wodnych w wysokości 37 186 zł zgodnie z zał. Nr 11


14

Dotację na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 20 000 zł. zgodnie z zał. nr 12


§ 15

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 456 488 zł, zgodnie

załącznikiem nr 13


§ 16

Dotację celową na zlecenie prowadzenia zadania własnego gminy dla innej jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 500 zł zgodnie z zał. nr 14


§ 17


Zwrot dotacji celowej w wysokości 7 000 zł zgodnie z zał. nr 15


§ 18


Dotację dla gminnych instytucji kultury w wysokości 1 195 105 zł zgodnie z zał. nr 16

§ 19

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 17

§ 20

Dochody w wysokości 200 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 200 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z zał. nr 18

§ 21

Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 198 600. zł, zgodnie

z załącznikiem nr 19


§ 22

W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 155 000 zł

 2. celową na udzielenie pomocy Powiatowi Pszczyńskiemu - 100 000 zł

§ 23

Upoważnia się Wójta Gminy do:

 1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

 1. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 24

Upoważnia się Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Rad Osiedlowych do dysponowania środkami finansowymi określonymi w niniejszej uchwale, zaciągania zobowiązań do wysokości planu i zatwierdzania wydatków pod względem merytorycznym.

§ 25

Upoważnia się Wójta Gminy i Kierowników jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tyt. rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków

§ 26

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 27

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, stronie internetowej BIP..
Przewodniczący Rady Gminy