Symbol:
6730.2

Wydział:
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Podstawa prawna:
art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.)
art.39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z poźn.zm.)


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej

Termin odpowiedzi:
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r,. poz. 256 z poźn. zm.)

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Wniosek :
Sporządzić indywidualnie.

Dokumenty :
- wniosek


Dokumenty