Symbol:
6733

Wydział:
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Podstawa prawna:
art.155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.293z późn.zm.)
art.39 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r ,poz.713 z poźn.zm.)


Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej

Termin odpowiedzi:
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.256 z poźn. zm.)

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.


Uwagi:
Wniosek :
Sporządzić indywidualnie.

Dokumenty :
- wniosek


Dokumenty