Symbol:
6730.3

Wydział:
Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Podstawa prawna:
art.63 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. "o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym" (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z poźn.zm)
art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.256 z późn.zm.)


Opłaty:
Opłata skarbowa
1) przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
na rzecz innej osoby - 56 zł
2) przeniesienie w/w decyzji w sprawie budownictwa mieszkaniowego - nie podlega
opłacie skarbowej.
Termin odpowiedzi:
zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. Nr 98, poz.256 z poźn. zm.)

Jednostka odpowiadająca:
Wójt Gminy Miedźna

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Formularz wniosku pobrać :
z naszej strony internetowej BIP lub Biurze Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości

Dokumenty :
- wniosek wg załączonego wzoru
- oświadczenia wg załączonego wzoruDokumenty