Strategia rozwoju gminy prócz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest tzrecim  dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju danego obszaru. Wyrazem dążeń Władz Gminy Miedźna do określenia podstaw długoterminowego rozwoju tej społeczności lokalnej była decyzja o przystąpieniu do opracowania strategii rozwoju Gminy Miedźna na  lata 2016-2023,