Lobbing to zespół zgodnych z prawem czynności podejmowanych przez zarejestrowanego lobbystę działającego za wynagrodzeniem i w interesie osoby trzeciej (zleceniodawcy lobbingu), w celu wywarcia korzystnego dla zleceniodawcy wpływu na prawotwórstwo lub decyzje władzy publicznej.
 
Przez działalność lobbingową rozumie się każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy samorządu gminy w procesie stanowienia prawa w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.
 
Działalność lobbingowa polega na reprezentowaniu interesów osób lub jednostek, na rzecz których działają podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty realizujące czynności wchodzące w jej zakres bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową mogą zgłaszać do organów gminy:

  • wnioski o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej,
  • opinie na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierające opis przewidywanych skutków ich wprowadzenia,
  • propozycje odbycia spotkań w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji,
  • zainteresowanie pracami nad projektem aktu normatywnego w formie zgłoszenia,
    o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005r. o działalności lobbingowej
    w procesie stanowienia prawa.

Zasady dotyczące prowadzenia działalności lobbingowej w tut. Urzędzie zostały określone Zarządzeniem nr 34/2015 Wójta Gminy Miedźna z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Miedźna przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.