Zarządzenie Nr 0151/77/06

Wójta Gminy Miedźna

z dnia 09.11.2006 r.


w sprawie : określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Miedźna.

Na podstawie: art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity z 2005r., Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami/, art. 7, ust. 1, pkt. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

o k r e ś l a m


§ 1

l. Wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

jak w załączniku l do niniejszego zarządzenia.


2. Postanowienia niniejszego zarządzenia nie naruszają, przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /tekst jednolity z 2005r., Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami/oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).


§2

Zarządzenie chodzi w życie z dniem podpisania.