Symbol:
5362

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie:

odpisu skróconego- 22.00 zł

odpisu zupełnego- 33.00 zł

zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24.00

opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).


Termin odpowiedzi:
1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego)


Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Wniosek o wydanie odpisu aktu cywilnego lub o wydanie zaświadczenia składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń dla:
1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, małżonka,przedstawiciela ustawowego i opiekuna:
a) wniosek
b) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,
c) dokument tożsamości strony
Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
2. Innych osób, które wykażą interes prawny:
a) wniosek
b) dokument tożsamości strony
c) dokument wykazujący interes prawny.
3. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.
a) wniosek
b) statut organizacji społecznej,
c) dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

Dokumenty:
- wniosek
- dowód opłaty skarbowej

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Dokumenty