Symbol:
5360

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)


Opłaty:
Opłata skarbowa 38.00 zł

Termin odpowiedzi:
W terminie do 7 dni od dokonania wymaganych wpisów w rejestrze stanu cywilnego złożenia wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą.

Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Polski przed organem obcego państwa należy zwrócić się do kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula o wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. Występując z wnioskiem o wydanie wyżej wymienionego zaświadczenia do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego przedstawia się do wglądu dokument tożsamości oraz składa zapewnienie, dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka, jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce- także zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- również dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Dokumenty:
- zapewnienie
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka
- aktualny dokument tożsamości do wglądu
- dowód wpłaty


Dokumenty