Symbol:
5353

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)Opłaty:
Opłata skarbowa 39.00 zł

Termin odpowiedzi:
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający odtworzenie dokumentu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. odtworzenia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.
Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania odtworzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu bezspornie potwierdzającego zdarzenie lub potwierdza on zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon, lub odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.


Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Odmowa dokonania przeniesienia zagranicznego aktu stanu cywilnego nastąpi w formie decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Uwagi:
Jeżeli urodzenie, małżeństwo lub zgon miało miejsce za granicą i został dla potwierdzenia tych zdarzeń sporządzony w danym państwie dokument stanu cywilnego, ale brak jest odpisu tego dokumentu i ponadto jego uzyskanie nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami można żądać odtworzenia zagranicznego dokumentu do rejestru stanu cywilnego.
Z wnioskiem o odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego w kraju wraz z dokumentem potwierdzającym zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnioną kopią wraz z urzędowym tłumaczeniem. Jeżeli osoba, której zdarzenie dotyczy ma sporządzony w Polsce akt stanu cywilnego może, wraz z wnioskiem o odtworzenie, złożyć wniosek o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej. Jeżeli małżonkowie wnioskują o odtworzenie dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, mogą we wniosku o odtworzenie, złożyć także oświadczenia w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa lub nazwiska dzieci, które zrodzą się z małżeństwa.

Kierownik urzędu stanu cywilnego albo konsul odmawia rejestracji zdarzenia, jeżeli wnioskodawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zdarzenie lub rejestracja zdarzenia byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokumenty
- wniosek o odtworzenie
- dokumentem zawierającym dane wymagane do odtworzenia treści aktu stanu cywilnego
dowód wpłaty opłaty skarbowej


Dokumenty