Symbol:
5351

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)


Opłaty:
Opłata skarbowa za sporządzenia aktu małżeństwa 84.00 zł

Opłata dodatkowa w wysokości 1 000 zł z tytułu przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą urzędu stanu cywilnego


Termin odpowiedzi:
1.Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (ślub cywilny) nie może nastąpić przed upływem jednego miesiąca od dnia złożenia zapewnienia i nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia zapewniania
2.Załatwienie spraw związanych z zawarciem małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno - prawnym- Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.


Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
brak

Uwagi:
Małżeństwo może być zawarte po złożeniu dokumentów kierownikowi urzędu stanu cywilnego określonych przez przepisy prawa. Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa należy złożyć osobiście przedstawiając równocześnie do wglądu dokument tożsamości (tj. dowód osobisty, paszport).

Kierownik urzędu stanu cywilnego może udzielić ślubu poza urzędem stanu cywilnego w miejscu, które położone jest na terytorium gminy, w okręgu której jest właściwy miejscowo czyli na obszarze właściwości urzędu stanu cywilnego, w którym pełni tę funkcję.

W celu zawarcia małżeństwa przed duchownym w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, czyli małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno - prawne tzw. ślub konkordatowy należy wystąpić do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego i przedstawić dokument tożsamości oraz złożyć dokumenty wymagane do zawarcia związku małżeńskiego.

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydawane jest celem przedłożenia go duchownemu.; ważne jest 6 miesięcy od jego wydania.

Dokumenty wymagane do zawarcia małżeństwa
- aktualny dokument tożsamości
-zapewnienie
-jeżeli wymagają tego przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa
-jeżeli małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika - zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo
-jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce - zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

Jeżeli obywatele polscy przebywają za granicą, ale zamierzają wziąć ślub w Polsce mogą złożyć zapewnienie polskiemu konsulowi, który przekaże je wskazanemu przez nich kierownikowi urzędu stanu cywilnego.

Zawarcie małżeństwa z cudzoziemcem

Cudzoziemiec zawierający małżeństwo w Polsce przedkłada:
-dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu
-odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia


Dokumenty



Dokumenty