Symbol:
5351

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)Opłaty:
brak

Termin odpowiedzi:
bezzwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Uwagi:
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka, tj. w urzędzie stanu cywilnego na obszarze działania którego urodziło się dziecko w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia. Wybór imienia (imion), które wpisane zostanie do aktu urodzenia leży w gestii rodziców, ponieważ jest atrybutem władzy rodzicielskiej.

Uznanie ojcostwa
Jeżeli dziecko nie rodzi się w związku małżeńskim lub w odpowiednim przewidzianym przez prawo czasie od jego ustania lub unieważnienia (czyli nie zachodzi tzw. domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone) ustalenie ojcostwa może nastąpić przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu

Uznanie ojcostwa - to jedna z form ustalenia ojcostwa, która polega na tym, że mężczyzna, od którego dziecko pochodzi oświadcza, że jest ojcem tego dziecka, natomiast matka dziecka - potwierdza jednocześnie lub w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Uznanie ojcostwa może nastąpić przed następującymi organami:
- wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego
- sądem opiekuńczym
-polskim konsulem - jeżeli uznanie następuje za granicą, a przynajmniej jedno z rodziców dziecka jest obywatelem polskim
- notariuszem, wójtem sekretarzem gminy - wyjątkowo w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi

Dokumenty niezbędne przy rejestracji dziecka
- dokument tożsamości osoby zgłaszającej urodzenie przedstawiany kierownikowi urzędu stanu cywilnemu do wglądu
- jeżeli zgłoszenie urodzenia dokonywane jest przez pełnomocnika- składa się stosowne pełnomocnictwo

Dokumenty


Dokumenty