Symbol:
5355

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 707)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)


Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie decyzji 37.00 zł

Termin odpowiedzi:
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzja o odmowie dokonania ww. zmiany. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji służy odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Uwagi:
Zmienić można imię lub nazwisko ośmieszające lub nielicujące z godnością człowieka, a także można zmienić imię lub nazwisko na:
-imię lub nazwisko używane
-imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
-imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa, którego obywatelstwo również się posiada
Katalog ważnych powodów uzasadniających zmianę jest otwarty i ma charakter przykładowy. Oceny powodów zmiany imienia lub nazwiska każdorazowo dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego rozpatrujący wniosek w tej sprawie.
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.
Wniosek dotyczący małoletniego dziecka składa jego przedstawiciel ustawowy
Wniosek zawiera:
1.dane osoby, której zmiana dotyczy:
imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe
numer PESEL, jeżeli został nadany
wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz małżeństwa , jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu

2. imię lub nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana

3.adres do korespondencji wnioskodawcy

4.uzasadnienie

5.oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana decyzja odmowna

6.wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dot. tych aktów

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, musi wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska złożyć wniosek o przeniesienie zagranicznych dokumentów stanu cywilnego (transkrypcję).

Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci oraz na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.

Jeżeli nazwisko zmienia tylko jeden z rodziców zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci pochodzące od tych samych rodziców, pod warunkiem, że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat w chwili zmiany nazwiska, wymagana jest jego zgoda.

Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka:
osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą
w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka, należy przedstawić:
1. Prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zmianę nazwiska
2. Prawomocny wyrok sądu w przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej.

Dziecko wyraża zgodę na zmianę swojego nazwiska:
osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą
w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli mieszka za granicą

Dokumenty:
1.wniosek
2.dokument stwierdzający tożsamość do wglądu
3.inne dokumenty potwierdzające zasadność żądań wnioskodawcy
4.dowód opłaty skarbowej


Dokumenty