Symbol:
5352

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)


Opłaty:
Opłata skarbowa 39.00 zł

Termin odpowiedzi:
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający uzupełnienie aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. uzupełnienia. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie uzupełnienia dokumentu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.

Uwagi:
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego może nastąpić, jeżeli akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich wymaganych danych.
Uzupełnienie danych na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu, innych dokumentów mających wpływ na stan cywilny
Z wnioskiem o uzupełnienie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający uzupełnieniu.
Jeżeli podstawą uzupełnienia będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające uzupełnieniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców).
Sądowe uzupełnienie dotyczy tylko aktu zgonu w zakresie daty lub godziny zgonu- dokonywane jest przez sąd powszechny w postępowaniu nieprocesowym na wniosek

Dokumenty
1.wniosek o uzupełnienie aktu
2.dowód wpłaty w wysokości 39.00 zł


Dokumenty