Symbol:
5352

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 463)
2.Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546)


Opłaty:
Opłata w wysokości 39,00

Termin odpowiedzi:
W terminie do 1 miesiąca od złożenia kompletnego wniosku wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego potwierdzający sprostowanie aktu stanu cywilnego bądź decyzja o odmowie dokonania ww. sprostowania. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Stanu Cywilnego

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie sprostowania aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał.


Uwagi:
Jeżeli w akcie stanu cywilnego figurują nieprawidłowości, błędy lub brakuje danych wymaganych przez prawo, możliwe jest odpowiednio sprostowanie. Z wnioskiem o sprostowanie aktu stanu cywilnego należy wystąpić do kierownika urzędu staniu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego podlegający sprostowaniu.
Jeżeli podstawą sprostowania będzie dokument zagraniczny, należy załączyć ten dokument wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski. Dokument ten powinien zawierać dane podlegające sprostowaniu, stwierdzać zdarzenie wcześniejsze i dotyczyć tej samej osoby lub jej wstępnych (np. rodziców)

Wymagane dokumenty:
1.wniosek o sprostowanie
2.dowód wpłaty opłaty skarbowa w wysokości 39.00 zł


Dokumenty