Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

Symbol: 6624

Wydział: Biuro Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości UG Miedźna

tel. 32 211 61 60 wew 20

e -mail: geodezja@miedzna.pl

 

Podstawa prawna:

·         art. 47a, ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2020.poz.276 ze zmianami),

·         Rozporządzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.2021.poz. 1368 ze zmianami).

 

Wymagane dokumenty:

1.       Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości zgodnie z wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu powołanym w punkcie: podstawa prawna,

2.       Pełnomocnictwo – jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę,

3.       Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku, do wniosku należy załączyć mapę lub szkic z lokalizacją i oznaczeniem budynków(kserokopia mapy powykonawczej, ewidencyjnej lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu).

Termin załatwienia sprawy : 7 dni