Symbol:
5345

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2020r. poz. 332)
2. Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.1546)
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.11.2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2016r. poz.319 t.j.)
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.10.2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2015r. poz.1604)


Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17.00 zł

2. Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby) zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych lub za udostępnienie dokumentacji związanej z jednym dowodem osobistym wynosi 31,00 zł

Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy nr 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych, a dowód uiszczenia opłaty załącza się do złożonego wniosku


Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie oraz informacja wydawane są w terminie 7 dni.

Decyzje o odmowie udostępnienia danych jednostkowych wydawane w terminie do 30 dni.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie udostępnienie danych jednostkowych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna

Uwagi:
Udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych uzyskuje się po złożeniu wypełnionego formularza wniosku lub po przesłaniu zapytania o informację o danych z ww. rejestru drogą korespondencyjną lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - w terminie do 7 dni od daty wpływu wniosku.

Wnosząc o udostępnienie danych z ww. rejestru /dokumentacji związanej z dowodem osobistym, należy wykazać interes prawny żądania udostępnienia danych/dokumentacji związanej z dowodem osobistym (wskazanie przepisu prawa materialnego, na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia wskazanych przez siebie danych/dokumentacji z ww. rejestru lub załączyć dokumenty potwierdzając ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: wezwanie sądowe lub komornicze do podania określonych danych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym lub komorniczym, prowadzone postępowanie w sprawie o sfałszowanie dokumentu tożsamości, postępowanie egzekucyjne) lub przy niemożności wykazania interesu prawnego - wykazanie interesu faktycznego w otrzymaniu danych z ww. rejestru/ udostępnienia dokumentacji, a także należy wskazać informacje o osobie czy dokumencie tożsamości, umożliwiające wyszukanie w ww. rejestrze, a ponadto należy wskazać jakie dane/dokumentacja mają być udostępnione.

Wymagane dokumenty
- Wypełniony formularz wniosku,
- Dowód dokonania opłaty.


Dokumenty