Symbol:
5345

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności / Dz.U. z 2019 poz. 1397 t.j./
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22. grudnia 2017r w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL / Dz.U. z 2017 poz. 2482/
3. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
/ Dz.U. z 2018 poz. 2523/
4. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. /Dz.U.z 2020 poz.1546/


Opłaty:
1. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17.00 zł
2. Opłatę za udostępnienie danych:
- jednostkowych z rejestru mieszkańców i z rejestru PESEL wynosi 31,00 zł / Dz.U. 2017 poz. 2482/

Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy nr 42 8446 0006 2001 0000 1179 0001

Opłatę wnosi się przed złożeniem wniosku o udostępnienie danych a dowód uiszczenia opłaty załącza się do złożonego wniosku.


Termin odpowiedzi:
Zaświadczenie oraz informacja wydawane są w terminie 7 dni.

Decyzje o odmowie udostępnienia danych jednostkowych wydawane w terminie do 30 dni.Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie udostępnienie danych jednostkowych przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna.

Uwagi:
1. Wniosek o udostępnienie jednostkowych danych z rejestru PESEL złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wnosi osoba (podmiot) zainteresowana ich uzyskaniem do dowolnego organu gminy, z zastrzeżeniem, że w tej samej sprawie wniosek może zostać złożony wyłącznie do jednego organu dwolnej gminy.

2. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

3. Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

4. W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, ochrony dóbr osobistych.

5. W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

6. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 t.j) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.

7. Wniosek można złożyć bezpośrednio w urzędzie, przesłać pocztą lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

8. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie i po złożeniu wniosku o udostępnienie danych.

Wymagane dokumenty
- Wypełniony formularz wniosku
- Dowód dokonania opłaty.


Dokumenty