Symbol:
5344

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
Kwestie związane z dowodami osobistymi są uregulowane w:
- ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2020 poz. 332)
-rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. 2020 poz. 31)
- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.02.2019r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019r. poz. 400)Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
niezwłocznie

Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy powiadomić osobiście lub przez pełnomocnika dowolny organ gminy, a osoba przebywająca za granicą - dowolną placówkę konsularną Rzeczypospolitej Polskiej, przedkładając wypełniony formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
UWAGA: W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika musi on legitymować się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia

Poza sposobem wskazanym powyżej, utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłosić można w dowolnym organie gminy, w formie dokumentu elektronicznego, potwierdzonego przez zgłaszającego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego albo profilem zaufanym ePUAP za pomocą formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w postaci elektronicznej.

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego można również zgłosić w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu - w przypadku dokonywania tego zgłoszenia w placówce konsularnej.

Rodzic, opiekun prawny lub kurator osoby nieposiadających zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest zobowiązany do zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego tych osób.Organ przyjmujący zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego
wydaje nieodpłatnie jego posiadaczowi zaświadczenie stwierdzające fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:
- z urzędu - w przypadku osobistego zgłoszenia dokonanego w organie gminy lub placówce konsularnej
- na wniosek - w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

Postępowanie w przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego

W przypadku znalezienia cudzego dowodu osobistego, należy niezwłocznie przekazać ten dokument:
- organowi dowolnej gminy
- Policji
- innemu organowi administracji publicznej
- placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej
- posiadaczowi dowodu osobistego, który w takim przypadku jest zobowiązany zawiadomić wskazane organy o utracie dowodu osobistego

UWAGA: dowód osobisty zgłoszony w organie gminy jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, więc nie można się nim posługiwać w przypadku jego odnalezienia i należy go zwrócić do organu gminy. Informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schegen. Posługiwanie się takim dowodem może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu.
Dokumenty