Symbol:
5343

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. / Dz.U. z 2019r. poz. 1397 t.j./
2.Rozporządzenie z dnia 21.12.2018r. /Dz. U. 2018 poz.2484/ w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców
3.Rozporządzenie z dnia 13.12.2017r. Określenie wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego /Dz.U.2017 poz. 2411/


Opłaty:
Z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata

Termin odpowiedzi:
W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Zgłoszenia dotyczą zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu.

Wymeldowanie na wniosek osoby dotychczas przebywającej pod danym adresem jest czynnością materialno - techniczną.
- osoba dokonująca wymeldowania - osobiście
- za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
- wymeldowania pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

Uwaga: zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu.
Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza:
- zgłoszenie pobytu stałego lub
- zgłoszenie pobytu czasowego lub
- zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

Wymeldowania można dokonać:
- w formie pisemnej na formularzu:
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce dotychczasowego pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport
- w formie dokumentu elektronicznego na formularzu:
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego , które umożliwiają wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, właściwego ze względu na miejsce dotychczasowego pobytu, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
- zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ((Dz. U. z 2020r. poz.256), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd gminy właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje - w przypadku zameldowania z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu lub zgłoszenia wyjazdu
Urząd gminy właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu - w przypadku dokonywania jedynie czynności wymeldowania


Dokumenty