Symbol:
5343

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. / Dz.U. z 2019r. poz. 1397 t.j./
2.Rozporządzenie z dnia 21.12.2018r. /Dz. U. 2018 poz.2484/w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców
3.Rozporządzenie z dnia 13.12.2017r. /Dz.U.2017.poz.2411/ Określenie wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.


Opłaty:
Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat.

Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie - w chwili przyjęcia zgłoszenia przez organ gminy.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Brak, czynność materialno-techniczna.

Zgłoszenia dotyczą zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców


Uwagi:
Można zgłosić:
- wyjazd z zamiarem stałego pobytu;
- wyjazd bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
- powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

1. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu.
Osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu za granicą.

Zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Zgłoszenia wyjazdu dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu.

2. Zgłoszenie wyjazdu bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Osoba, która wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego, w związku z czym zgłoszenie takiego wyjazdu wywołuje automatyczny skutek w postaci wymeldowania z miejsca pobytu czasowego jeżeli osoba posiadała zarejestrowane miejsce pobytu czasowego.

Zgłoszeń można dokonać:
- w formie pisemnej na formularzu zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu
- w formie dokumentu elektronicznego na formularzu zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru. Zgłoszenia wyjazdu z zamiarem pobytu stałego lub zgłoszenia wyjazdu bez zamiaru pobytu stałego, na okres dłuższy niż 6 miesięcy dokonuje się na jednym formularzu zaznaczając odpowiednie pole odpowiadające charakterowi wyjazdu
- w formie pisemnej na formularzu zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport
- w formie dokumentu elektronicznego na formularzu zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy właściwego ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru
- zgłoszenia wyjazdu w formie pisemnej można dokonać również przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz.256), tj. udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Wymagane dokumenty
1. Jeden z formularzy w zależności od rodzaju zgłaszanego zdarzenia
2. W przypadku dokonywania czynności w formie pisemnej - do wglądu dowód osobisty albo paszport.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której osoba zamieszkuje.Dokumenty