Symbol:
5343

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. / Dz.U. z 2019r. poz. 1397 t.j./
2.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2018r. /Dz. U. 2018 poz.2484/ w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców
3.Rozporządzenie z dnia 13.12.2017r. /Dz.U.2017 poz. 2411/ Określenie wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.


Opłaty:
Czynność zameldowania jest wolna od opłat

Wydanie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy podlega opłacie skarbowej określonej w ustawie z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej /Dz. U. z 2020 poz.1546 j.t./ 17.00 zł.


Termin odpowiedzi:
Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego. Organ gminy wydaje takiej osobie na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt , ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania.

Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:
- w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak potwierdzenia przez osobę dysponującą lokalem
- w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem


Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody

Uwagi:
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Można dokonać zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu
2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu czasowego bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu czasowego w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu czasowego następuje automatycznie natomiast osoba może równocześnie wymeldować się z miejsca pobytu stałego, jeżeli takie posiada.
-w formie pisemnej na formularzu zgłoszenie pobytu czasowego
-w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości
- osoba wnioskująca o zameldowanie- osobiście
- pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2020r. poz.256), udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymagane dokumenty

- wypełniony i podpisany formularz a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu - sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu
- do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
- do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu


Dokumenty