Symbol:
5343

Wydział:
Referat Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna:
1. Ustawa o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010r. / Dz.U. z 2019r. poz. 1397 t.j./
2.Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21.12.2018r. /Dz. U. 2018 poz.2484/ w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców
3.Rozporządzenie z dnia 13.12.2017r. /Dz.U.2017 poz. 2411/ Określenie wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.


Opłaty:
Czynność zameldowania jest wolna od opłat.

Opłaty nie pobiera się również za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.


Termin odpowiedzi:
1. Niezwłocznie - w chwili przyjęcia przez organ gminy zgłoszenia meldunkowego.
Organ gminy wydaje osobie z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
2. Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:
- w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności - w przypadku braku potwierdzenia na formularzu, przez osobę dysponująca tytułem prawnym do lokalu faktu przebywania osoby w lokalu)
- w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem.


Jednostka odpowiadająca:
Referat Spraw Obywatelskich

Tryb odwoławczy:
Brak

Uwagi:
Zameldowanie na pobyt stały

Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Zameldowanie służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

Można dokonać zameldowania na pobyt stały:
1. bez równoczesnego wymeldowania się z poprzednich miejsc pobytu
2. z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu.

Zameldowanie z równoczesnym wymeldowaniem polega na dokonaniu zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. W takim przypadku wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego następuje automatycznie natomiast osoba równocześnie może wymeldować się również z miejsca pobytu czasowego, jeżeli takie posiada.

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się:
-w formie pisemnej na formularzu zgłoszenie pobytu stałego
-w organie gminy, właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której osoba zamieszkuje
-osoba dokonująca zameldowania - osobiście
-pełnomocnik, legitymujący się pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz.256), udzielonym przez wnioskodawcę na piśmie lub zgłoszonym do protokołu, po okazaniu w organie gminy przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu
- za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Uwaga: zameldowanie w stosunku do dzieci obywateli polskich, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest dokonywane z urzędu przez kierownika urzędu stanu cywilnego sporządzającego akt urodzenia.

Zameldowanie na pobyt stały dziecka następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa.

W przypadku braku miejsca pobytu stałego rodziców, zameldowanie nastąpi w miejscu pobytu adresu czasowego rodziców natomiast w przypadku braku jakiegokolwiek miejsca pobytu rodziców, kierownik urzędu stanu cywilnego nie dokona zameldowania lecz pouczy o obowiązku jego dopełnienia przez rodziców.

Wymagane dokumenty

-wypełniony i podpisany formularz zgłoszenie pobytu stałego a także potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu, nazwisko i imię pełnomocnika, jeśli był ustanowiony
-do wglądu - dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania
-do wglądu - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: np. umowa cywilno-prawna, -wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument -poświadczający tytuł prawny do lokalu. Jeżeli osoba, która dokonuje zameldowania dysponuje tytułem prawnym do lokalu - sama dokonuje potwierdzenia faktu pobytu osoby w danym lokalu

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości.


Dokumenty