Zamawiający:
Gmina Miedźna - Urząd Gminy Miedźna

Tytuł przetargu:
Przetarg nieograniczony na realizację zadania: Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Miedźna na których zamieszkują mieszkańcy.

CPV:
90000000-7 90512000-9 90513100-7 90514000-3 34928480-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony powyżej 207.000 EURO

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
36 miesięcy od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2017 roku

Osoba odpowiedzialna:
Danuta Wilk, Barbara Tyrna, Barbara Komraus

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131 kancelaria urzędu -
I piętro, pokój nr 15 lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA


Oferty można składać do:
2014-12-02 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-12-02 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy w Miedźnej ul. Wiejska 131 Sala Konferencyjna pokój nr 2 parter


Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
100 000,00 złotych

Uwagi:


Firmy uczestniczące