Zamawiający:
Gmina Miedźna , ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Tytuł przetargu:
Dostawę oraz zainstalowanie fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Równe szanse - eInclusion w Gminie Miedźna w latach 2013 - 2014

CPV:
30200000-1,30214000-2,30213000-5,30231300-0,30232000-4,30232100-5,48760000-3,48700000-5,72268000-1,72500000-0,51600000-8,72514300-4

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
określone w SIWZ

Termin realizacji:
30 dni od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Beata Knop

Miejsce składania ofert:
Oferty należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, pok. nr 6 w budynku A lub przesyłką pocztową poleconą na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131,43-227 Miedźna

Oferty można składać do:
2014-10-01 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2014-10-01 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131,43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
5000

Uwagi:


Firmy uczestniczące