Wójt Gminy Miedźna

 o  g  ł  a  s  z  a

  III Ustne Przetargi Nieograniczone  

na najem lokali użytkowych wraz z udziałem w częściach wspólnych zlokalizowanych na parterze oraz I piętrze  w budynku położonym przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola

 - z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Lp.

Powierzchnia przedmiotu najmu

Opis przedmiotu najmu

Termin i godzina przetargu

        1.             

132,01 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający
się z 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni 77,81 m2, korytarza wewnętrznego o pow. 10,20 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 44,00 m2.

29.09.2014r.

 

Godz. 1000

        2.             

29,02 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający
się z 1 pomieszczenia o powierzchni 15,27 m2,
WC o powierzchni 3,75 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 10,00 m2.

29.09.2014r.

 

Godz. 1020

        3.             

68,84 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający
się z 4 pomieszczeń o łącznej powierzchni 41,78 m2, korytarza wewnętrznego o pow. 4,06 m2 wraz z udziałem
w częściach wspólnych tj. korytarz – 23,00 m2.

29.09.2014r.

 

Godz. 1040

        4.             

30,67 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający
się z 1 pomieszczenia o powierzchni 19,67  m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 10,00 m2, WC – 1 m2.

29.09.2014r.

 

Godz. 1100

        5.             

48,88 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający
się z 1 pomieszczenia o powierzchni 31,88  m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 16,00 m2, WC – 1 m2.

29.09.2014r.

 

Godz. 1120

        6.             

25,47 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający
się z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47  m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2.

29.09.2014r.

 

Godz. 1140

        7.             

25,47 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający
się z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47  m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2.

29.09.2014r.

 

Godz. 1200

        8.             

25,47 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający
się z 1 pomieszczenia o powierzchni 16,47  m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 8,00 m2, WC – 1 m2.

29.09.2014r.

 

Godz. 1220

        9.             

22,03 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający
się z 1 pomieszczenia o powierzchni 14,03  m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 7,00 m2, WC – 1 m2.

29.09.2014r.

 

Godz. 1240

    10.             

81,10 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na parterze składający
się z 2 pomieszczeń o powierzchni 53,10  m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych tj. korytarz – 27,00 m2, WC – 1 m2.

29.09.2014r.

 

Godz. 1300

    11.             

78,00 m2

Lokal użytkowy zlokalizowany na I piętrze składający
się z dwóch pomieszczeń o powierzchni 50,00 m2 wraz
z udziałem w częściach wspólnych tj. WC – 2 m2, korytarz – 26,00 m2

29.09.2014r.

 

Godz. 1320

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  7,00 zł (słownie: siedem złotych 00/100)

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca pokrywał będzie koszt utrzymania czystości i porządku w wysokości 1,00 zł + obowiązujący podatek VAT oraz zobowiązany będzie we własnym zakresie uiszczać opłaty za media. Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

Termin przeprowadzenia pierwszych przetargów: 13.05.2014r.

Termin przeprowadzenia drugich przetargów: 31.07.2014r.

Wadium w wysokości 100,00 zł na każdy lokal należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 26.09.2014r.

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: /32/ 211 61 96  i  /32/ 211 61 60 wew. 29