Zamawiający:
Gmina Miedźna

Tytuł przetargu:
"Przebudowa drogi gminnej ul. Górniczej w Woli"

CPV:
45.23.31.42-6 , 45.23.32.23-8 , 45.23.32.53-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
28.11.2014

Osoba odpowiedzialna:
Celina Faruga - Przewoźnik, Maria Kubeczko

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA

Oferty można składać do:
2014-09-12 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2014-09-12 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
cena oferty 100%

Wadium:
5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Uwagi:


Firmy uczestniczące