Zamawiający:
GMINA MIEDŹNA

Tytuł przetargu:
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego w Gilowicach przy ul. Korfantego 70 na cele społeczno-kulturalne

CPV:
45210000-0 , 45216121-8 , 45300000-0 , 45330000-9 , 45311100-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
16.02.2015r.

Osoba odpowiedzialna:
Celina Faruga - Przewoźnik , Joanna Ziatyk

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna,
ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA


Oferty można składać do:
2014-09-10 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2014-09-10 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna


Kryteria wyboru:
cena oferty 100%

Wadium:
5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Uwagi:
brak

Firmy uczestniczące