Zamawiający:
GMINA MIEDŹNA

Tytuł przetargu:
Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Gilowice

CPV:
45.23.31.42-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
30.09.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Beata Fijoł, Celina Faruga-Przewoźnik

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna,
ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA


Oferty można składać do:
2014-08-05 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2014-08-05 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
cena oferty 100%

Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Uwagi:
brak

Firmy uczestniczące