Zamawiający:
GMINA MIEDŹNA

Tytuł przetargu:
"Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli na cele społeczno - kulturalne"

CPV:
45000000-7 , 45111300-1 , 45400000-1 , 45261100-5, 45261210-9, 45223210-1, 45443000-4, 45231300-8 , 45333000-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Termin realizacji:
31.10.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Celina Faruga - Przewoźnik , Joanna Ziatyk

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna,
ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA


Oferty można składać do:
2014-07-30 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2014-07-30 godz: 12:30

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna

Kryteria wyboru:
cena oferty 100%

Wadium:
5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Uwagi:
brak

Firmy uczestniczące