Wójt Gminy Miedźna

o  g  ł  a  s  z  a

 II Ustny Przetarg Nieograniczony

 na najem lokalu użytkowego – kiosku murowanego oznaczonego nr 5 i 6 zlokalizowanego na placu targowym w Woli, ul. Pszczyńska, 43-225 Wola

-         o pow.  17,92 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 31.07.2014r. o godz. 9.00.

 Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  10,00 zł.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media. Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

 Termin przeprowadzenia pierwszego przetargu: 08.04.2014r.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 30.07.2014r.

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod  nr:  /32/ 211 61 96  i  /32/ 211 61 60 wew. 29.