Wójt Gminy Miedźna

o  g  ł  a  s  z  a 

 I Ustny Przetarg Nieograniczony  

na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w przyziemiu
w budynku położonym przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola

-     o pow.  6,40 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 07.07.2014r. o godz. 9.00

Cena wywoławcza 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  7,00 zł + obowiązujący podatek VAT.

Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca będzie zobowiązany we własnym zakresie uiszczać opłaty za media.

Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 04.07.2014r.

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: /32/ 211 61 96, /32/ 211 61 60 wew. 29.