Zamawiający:
GMINA MIEDŹNA

Tytuł przetargu:
"Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli w ramach rządowego programu Radosna Szkoła"

CPV:
5000000-7, 45233000-9, 45112723-9, 37535200-7, 45112710-5

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Termin realizacji:
do dnia 15.07.2014r.

Osoba odpowiedzialna:
Celina Faruga-Przewoźnik, Joanna Ziatyk

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131 pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA

Oferty można składać do:
2014-05-30 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-05-30 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna


Kryteria wyboru:
najniższa cena

Wadium:
nie wymaga się wniesienia wadium

Uwagi:


Firmy uczestniczące