Wójt Gminy Miedźna

 o  g  ł  a  s  z  a

 I Ustny Przetarg Nieograniczony  

na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze w budynku położonym przy ul. Różanej 25, 43-225 Wola

 

-        o pow.  249,03 m2 w tym lokal użytkowy 128,11 m2 oraz powierzchnia  magazynowa 120,92 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Miedźna w dniu 13.05.2014r. o godz. 9.30.

Cena wywoławcza wynosi :

-       13,00 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu użytkowego o powierzchni 128,11 m2,

-       7,00 zł + obowiązujący podatek VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej dla pomieszczeń magazynowych o powierzchni 120,92 m2.

 

Wysokość opłat z tytułu czynszu ustalona zostanie w wyniku postępowania przetargowego. Czynsz płatny będzie miesięcznie z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca bez oddzielnych wezwań w kasie lub na konto Urzędu Gminy Miedźna. Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie we własnym zakresie uiszczać opłaty za media. Wysokość czynszu waloryzowana będzie w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowany w Monitorze Polskim. Waloryzacji nie przeprowadza się w roku w którym została zawarta umowa. Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

Termin zagospodarowania lokalu użytkowego: od dnia podpisania umowy najmu.

Wadium w wysokości 100,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Miedźna nr 04844600062001000011790006 w Banku Spółdzielczym w Miedźnej do dnia 12.05.2014r.

Treść regulaminu przetargu oraz dokładne informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia tutejszego Urzędu lub telefonicznie pod nr: /32/ 211 61 96 i  /32/ 211 61 60 wew. 29