Zamawiający:
Gmina Miedźna


Tytuł przetargu:
Remonty cząstkowe dróg gminnych na terenie Gminy MiedźnaCPV:
45.23.31.40-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Termin realizacji:
15.12.2014

Osoba odpowiedzialna:
Celina Faruga-Przewoźnik, Maria Kubeczko – Referat Inwestycji i Remontów UG Miedźna

Miejsce składania ofert:
Kancelaria Urzędu Gminy w Miedźnej, ul. Wiejska 131 pokój nr 15 w budynku A lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres: Gmina Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 MIEDŹNA


Oferty można składać do:
2014-03-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-03-25 godz: 10:30

Miejsce otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.


Kryteria wyboru:
Najniższa cena


Wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


Uwagi:


Firmy uczestniczące