Symbol:
3153.1.

Wydział:
Referat podatków i opłat

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opłaty:
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.

Decyzja przyznająca zwrot zwolniona jest z opłaty skarbowej.


Termin odpowiedzi:
Decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego wydawana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku

Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Opłat

Tryb odwoławczy:
Od wydanej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, za pośrednictwem Wójta Gminy Miedźna, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
Wnioski przyjmowane są w terminach:
-od 1 lutego do 28 lutego wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca danego roku
Dokumenty
  • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  • Załączniki: faktury VAT lub ich kopie.

  • zestawienie dołączonych do wniosku faktur lub ich kopii -załącznik nr 1 (wymagany)

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – załącznik nr 2