Plan Rozwoju Lokalnego na terenie Gminy Miedźna powstał jako kolejny dokument planistyczny po „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, „Strategii rozwoju gminy” oraz „Program Aktywizacji Gospodarczej Gminy Górniczej Miedźna.

Plan Rozwoju Lokalnego na terenie Gminy Miedźna wyznacza
i precyzuje kierunki rozwoju Gminy Miedźna na lata 2004 - 2006 oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej – 2007-2013. Potrzeba opracowania „Planu...” wynika z kilku przyczyn. Pierwszą z nich jest naturalna konieczność dokonania oceny realizacji i aktualizacja planu operacyjnego zawartego w opracowanej w 2002 roku „Strategii rozwoju Gminy Miedźna”.

Drugą z przyczyn jest konieczność uszczegółowienia zadań zaplanowanych do realizacji na lata 2004-2006 oraz na kolejne okresy programowania Unii Europejskiej tj. lata 2007-2013 w powiązaniu z możliwościami współ finansowania nakładów inwestycyjnych gminy, które umożliwił proces akcesyjny Polski.

Trzecim elementem związanym z opracowaniem „Planu..” jest kontynuacja dialogu społecznego przyczyniającego się do współtworzenia Programu Aktywizacji Gospodarczej Gminy przyjaznego dla inwestorów jak i nastawionego na Rozwój Zasobów Ludzkich.