Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji

prowadzonych w Urzędzie Gminy Miedźna

                                                                           

 

 

LP.

 

 

REFERAT

 

 

NAZWA REJESTRU/EWIDENCJI

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

DOSTĘPNOŚĆ REJESTRU

1.

 

Referat Organizacyjny

 

1.1.Rejestr Zarządzeń
       Wójta Gminy  jako
       organu

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

 

 

Jawny.

Udostępnione w BIP.

 

 

 

2.1. Rejestr
       Upoważnień i
       Pełnomocnictw
      
Wójta Gminy 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.12.1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

3.1. Rejestr umów
       zawieranych przez
       Urząd Gminy

 

Ustawa z dnia 6 września 2001r.  o dostępie do informacji publicznej.

 

Udostępniony  na wniosek.

 

 

 

 

 

4.1. Rejestr skarg
        i wniosków

 

Kodeks postępowania administracyjnego .

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

5.1.Rejestr
       informacji
publicznej

 

Konstytucja RP z dnia 4 kwietnia 1997r.

Ustawa  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

6.1.Ewidencja delegacji 
      służbowych

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

 

Jawny.

 

7.1. Rejestr przetargów

 

Ustawa z dn. 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

 

 

Udostępniony  na wniosek.

 

8.1. Rejestr zezwoleń na
        sprzedaż napojów
        alkoholowych

 

Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Udostępniony na wniosek. 

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 9.1. Rejestr instytucji
        kultury

 

 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 26.01.2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury.

 

 

 

 

Udostępnione w BIP Urzędu Gminy Miedźna.

 

10.1. Rejestr żłobków
         i klubów  
         dziecięcych

 

Ustawa z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

 

Udostępniony w BIP.

 

 11.1.Rejestr
         korespondencji
         przychodzącej

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Udostępniony na wniosek.  

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych .

Ochrona prywatności zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 

 

 

 

12.1. Rejestr 
          korespondencji 
          wychodzącej

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

Udostępniony na wniosek.  

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Ochrona prywatności zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 

 

 

13.1. Rejestr szkoleń

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18.01.2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

 

 

Udostępniony na wniosek.  

 

14.1.   Rejestr umów
            zleceń, umów o
            dzieło

 

Ustawa  z dnia 29.09.1994r. 
o rachunkowości.

 

Udostępniony na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Ochrona prywatności zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 

 

 

15.1. Rejestr oświadczeń 
         majątkowych 

 

Ustawa z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 

Dane opublikowane w BIP-ie są jawne, Niejawne są informacje dot. miejsca zamieszkania osób składających oświadczenie, adresów nieruchomości oraz adresów osób składających informacje i oświadczenia.

Powyższe informacje nie ujawniane w BIP-ie są zgromadzone w dokumentach papierowych.

 

 

 

16.1. Rejestr Uchwał
         Rady Gminy

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

 

 

 

 

Udostępniony w BIP.

 

17.1. Rejestr aktów
        prawa
miejscowego

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

 

Udostępniony w BIP.

 

18.1. Rejestr skarg
          i wniosków do
          Rady Gminy

 

Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

19.1. Rejestr oświadczeń
          majątkowych
          Radnych

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

 

Dane opublikowane w BIP-ie są jawne.

Niejawne są informacje dot. miejsca zamieszkania osób składających oświadczenie, adresów nieruchomości oraz adresów osób składających informacje i oświadczenia.

Powyższe informacje nie ujawniane w
 BIP-ie są zgromadzone w dokumentach papierowych.

 

20.1. Rejestr interpelacji
          i wniosków radnych
          RG

 

 

 

 

 

21.1. Rejestr rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Miedźna

 

 

 

22.1. Rejestr rozpatrywanych petycji kierowanych do Rady Gminy Miedźna

 

 

 

23.1. Ewidencja spraw załatwianych na podstawie wystąpień podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

 

 

 

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach

 

 

 

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach

 

 

 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2015r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

Udostępniony  na wniosek.

 

 

 

 

 

 

Udostępniony w BIP.

 

 

 

 

Udostępniony w BIP.

 

 

 

 

 

Udostępniony w BIP.