Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji

prowadzonych w Urzędzie Gminy Miedźna

 

 

LP.

 

 

REFERAT

 

 

NAZWA REJESTRU/EWIDENCJI

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

DOSTĘPNOŚĆ REJESTRU

7.

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej,  Ochrony Środowiska , Geodezji i Mienia

 

1.7.Rejestr działalności
        regulowanej
        w zakresie
        odbierania odpadów
        komunalnych od 
        właścicieli 
        nieruchomości

 

Ustawa z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Udostępniony w BIP.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

2.7. Wykaz firm
        posiadających
        zezwolenie na
        opróżnianie
        zbiorników
        bezodpływowych

 

Ustawa z  dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Udostępniony na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

3.7. Ewidencja
        przydomowych
        oczyszczalni ścieków
        na terenie Gminy 
        Miedźna

 

Ustawa z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Udostępniony na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

 

4.7. Rejestr wniosków
        oraz decyzji na
        usunięcie drzew
        i krzewów.

 

Ustawa z dnia  16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

Udostępniony na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

5.7. Rejestr wniosków
        i decyzji
        o środowiskowych
        uwarunkowaniach
        zgody

 

 

 

 

6.7. Rejestr planów miejscowych

 

 

 

 

 

7.7. Rejestr wniosków
        o sporządzenie lub
        zmianę planów
       

 

 

 

 

8.7. Rejestr wydawanych
        decyzji o ustaleniu
        lokalizacji inwestycji
        celu publicznego

 

 

 

 

 

9.7. Rejestr wydanych
        decyzji o ustaleniu
        warunków zabudowy

 

 

 

 

 

10.7. Gminna ewidencja
        zabytków

 

 

11.7. Ewidencja innych
          obiektów
          świadczących  
         usługi hotelarskie

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

 

 

 Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

 

Ustawa z dnia 27.03.2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

 

 

 Ustawa z dnia 27.03.2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

 

 

 

Ustawa z dnia 23.07.2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

Ustawa z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych.

 

Udostępniony na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Udostępniony  na wniosek

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych.

 

 

Udostępniony  na wniosek.

Dane osobowe podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie  z dn.29.08.1997r. o ochronie danych osobowych

 

Udostępniony na wniosek.

 

 

Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.