Podatek od środków transportowych

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - formularz elektroniczny na platformie epuap

1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

 - samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub  przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
- autobusy.

2. Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

- osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

4. Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

- pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw

 - dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków

 - ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

- pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.


5. Właściciele i współwłaściciele pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych zobowiązani są do:

-  składania w terminie do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego deklaracji na podatek od środków transportowych , a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-  odpowiedniego skorygowania deklaracji w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności,

-  wpłacenia obliczonego w deklaracji podatku od środków transportowych – bez wezwania
– na rachunek budżetu gminy;

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018r. poz. 2436).

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych - formularz elektroniczny na platformie epuap

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek złożyć deklarację, natomiast uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.

Nie złożenie deklaracji DT-1 może spowodować pociągnięcie podatnika do odpowiedzialności karno-skarbowej.


6. Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych:

1. Podatek – co do zasady- wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:

- po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie: w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, a do dnia 15 września danego roku podatkowego – II rata.

- po dniu 1 września danego roku podatkowego, podatek płatny jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

2. Zobowiązanie podatkowe w podatku od środków transportowych powstaje z mocy prawa. Oznacza to, że osoba, która nabyła pojazd, ma obowiązek bez wezwania organu podatkowego zapłacić należny podatek w prawidłowej wysokości i w określonych ustawowo terminach na rachunek budżetu gminy.

3. W przypadku nie dokonania wpłaty w ustawowym terminie, wszczyna się postępowanie podatkowe, określa zobowiązanie podatkowe w drodze decyzji i prowadzi postępowanie egzekucyjne, celem przymusowego ściągnięcia należności.

4. Zobowiązanie z tytułu płatności podatku od środków transportowych przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. O zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma zatem prawo upomnieć się za okres do 5 lat wstecz.

7. Informacja na temat opłat:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), jeśli dokonanie tej czynności urzędowej nie podlega zwolnieniu na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

 


8. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2024r. na terenie Gminy Miedźna:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka

Powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie

828,00 zł

Powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie

1176,00 zł

Powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton

1416,00 zł

2. Od  samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita

Stawka

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

Od 12 ton do mniej niż 15 ton

2496,00 zł

2496,00 zł

Od 15 ton i więcej

2496,00 zł

2856,00 zł

Trzy osie

Od 12 ton do mniej niż 19 ton

2868,00 zł

2964,00 zł

Od 19 ton do mniej niż 23 tony

2964,00 zł

3036,00 zł

Od 23 ton i więcej

3060,00 zł

3072,00 zł

Cztery osie i więcej

Od 12 ton do mniej niż 27 ton

2976,00 zł

3132,00 zł

Od 27 ton do mniej niż 29 ton

2988,00 zł

3372,00 zł

Od 29 ton i więcej

3072,00 zł

4140,00 zł

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka

Od 3,5 tony do mniej niż 12 ton

2004,00 zł

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka

Osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

Od 12 ton do mniej niż 25 ton

2280,00 zł

2316,00 zł

Od 25 ton do mniej niż 31 ton

2304,00 zł

2436,00 zł

Od 31 ton do 36 ton włącznie

2604,00 zł

3204,00 zł

Powyżej 36 ton

2820,00 zł

3516,00 zł

Trzy osie i więcej

Od 12 ton do mniej niż 40 ton

2808,00 zł

3216,00 zł

Od 40 ton i więcej

3516,00 zł

4152,00 zł

5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka

Od 7 ton do mniej niż 12 ton

1404,00 zł

6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Stawka

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

Od 12 ton do mniej niż 25 ton

1692,00 zł

1716,00 zł

Od 25 ton i więcej

1716,00 zł

1728,00 zł

Dwie osie

Od 12 ton do mniej niż 28 ton

1668,00 zł

1692,00 zł

Od 28 ton do mniej niż 33 ton

1728,00 zł

1860,00 zł

Od 33 ton do mniej niż 38 ton

1788,00 zł

2352,00 zł

Od 38 ton i więcej

2256,00 zł

3096,00 zł

Trzy osie i więcej

Od 12 ton do 36 ton włącznie

1656,00 zł

1908,00 zł

Powyżej 36 ton

2172,00 zł

2412,00 zł

7. Od autobusów o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy

Stawka

Mniejsza niż 22 miejsca

2160,00 zł

Równa lub większa niż 22 miejsca

2460,00 zł