Podatek rolny
 

 1. Informacja na temat trybu odwoławczego: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Referatu Podatków i Opłat w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub innej niż działalność rolnicza,
 2. Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące:
  - właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów lub lasów,
  - posiadaczami samoistnymi,
  - użytkownikami wieczystymi,
  - posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będący w Zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne KOWR i Lasów Państwowych
   
 3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
  Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
   
 4. Podatki są płatne przez:
  - osoby fizyczne w oparciu o otrzymaną decyzję w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
   - osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa , a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ww. podmioty są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
   
 5. Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.
   
 6. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
   
 7. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje pod warunkiem, że decyzja ustalająca lub określająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Informacja na temat opłat:

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Stawka podatku w 2024r. wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych –  224,075  
2) od 1 ha pozostałych gruntów – 448,15

Zwolnienia

Podatnik podatku rolnego, na wniosek złożony przed rozpoczęciem roku podatkowego może uzyskać zwolnienie od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej Nr XXVI/198/2020

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później.
dla osób fizycznych:

IR-1 Informacja o gruntach
ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

IR-1 Informacja o gruntach wraz załącznikami  - Ministerstwo Finansów -formularz na platformie epuap


dla osób prawnych:
DR-1 Deklaracja na podatek rolny
ZDR-1 Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

DR-1 Deklaracja na podatek rolny  wraz z załącznikami - Ministerstwo Finansów - formularz na platformie epuap
 

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.

dla osób fizycznych:
Informacja w sprawie podatku rolnego

dla osób prawnych
DR-1 Deklaracja na podatek rolny

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KLIENTÓW REFERATU PODATKÓW I OPŁAT, ZAMIESZCZONĄ PONIŻEJ ORAZ DOŁĄCZENIE JEJ DO SKŁADANEJ INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO.

UWAGA! W PRZYPADKU WYPEŁNIENIA PÓL NIEOBOWIĄZKOWYCH PROSIMY O DOŁĄCZENIE ZGODY (ZAMIESZCZONA PONIŻEJ).