Podatek od nieruchomości

 

Podatek od nieruchomości

W związku ze zmianą z dniem 01.01.2012r. stanu prawnego dotyczącego podatku od nieruchomości przypomina się o obowiązku składania deklaracji podatkowej przez osoby prawne w terminie do 31 stycznia 2024r. Podstawa prawna (Dz.U.2011 Nr 232 poz.1378) ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.

1. Informacja na temat trybu odwoławczego: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:
 
a.grunty, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

b.budynki lub ich części,

c.budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące:

- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi,
- użytkownikami wieczystymi,
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, jest bez tytułu prawnego.

4. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. W przypadku opodatkowania budowli albo budynku lub jego części obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowania budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpiło zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. W razie zaistnienia powyższego zdarzenia powstaje obowiązek odpowiedniego skorygowania deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.
Obwiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek ten ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

5. Podatki są płatne przez:

- osoby fizyczne w oparciu o otrzymaną decyzję w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
- osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa , a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Ww. podmioty są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

6. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach (budynkach, budowlach, gruntach) osób fizycznych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy.
 
7. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

8. Zobowiązanie podatkowe nie powstaje pod warunkiem, że decyzja ustalająca lub określająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Informacja na temat opłat: Opłata skarbowa w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

W 2024r. stawki podatku od nieruchomości wynoszą rocznie:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,21 zł od 1m2 powierzchni                              
 
b) pod wodami powierzchniowymi, stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,26zł od 1 ha powierzchni
 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni

- gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako "dr" - drogi, innych niż określone w art. 2 ust. 3 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - 0,12 zł od 1 m2 powierzchni

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r.  poz.1023 z późn.zm), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,13 zł od 1m2 powierzchni.
 

2) od budynków lub ich części:

 a) mieszkalnych - 1,05 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 
 b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 29,43 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
                             
 c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 14,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,46 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 9,28 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

- garaży wolnostojących - 10,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli:

a/ sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodowiągowe do 400 w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,5% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

b/ pozostałych - 2,0% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Zwolnienia

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości 1 lipca 2019 roku i później. Korekty deklaracji należy składać na dotychczasowych formularzach (DN, DN-A, DN-B, DN-C).

dla osób fizycznych:

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami - Ministerstwo Finansów formularz elektroniczny na platformie epuap

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
ZIN-1 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
ZIN-2 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
ZIN-3 Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników


dla osób prawnych:
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załacznikami - Ministerstwo Finansów formularz elektroniczny na platformie epuap - wersja elektroniczna składanie za pomocą epuapa.

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości -2020 rok -wersja pdf
ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 2020 rok - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - wersja pdf
ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości 2020 rok  - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - wersja pdf

Formularze dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku. Formularze te należy wykorzystywać także do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.

dla osób fizycznych

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

dla osób prawnych

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ DLA KLIENTÓW REFERATU PODATKÓW I OPŁAT, ZAMIESZCZONĄ PONIŻEJ ORAZ DOŁĄCZENIE JEJ DO SKŁADANEJ INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI.

UWAGA! W PRZYPADKU WYPEŁNIENIA PÓL NIEOBOWIĄZKOWYCH PROSIMY O DOŁĄCZENIE ZGODY (ZAMIESZCZONA PONIŻEJ).