POMOC PUBLICZNA


Pomocą publiczną dla przedsiębiorców jest przysporzenie, bezpośrednie lub pośrednie, przez organy udzielające pomocy korzyści finansowych w następstwie, którego uprzywilejowuje się ich w stosunku do konkurentów. Przysporzenie korzyści następuje poprzez dokonywanie na rzecz lub za tych przedsiębiorców wydatków ze środków publicznych lub pomniejszenie świadczeń od nich należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wsparcie dla przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki:
• pomoc adresowana jest do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną,
• gdy jest dokonywana ze środków publicznych, których definicja zamieszczona jest w ustawie – o finansach publicznych,
•  gdy w wyniku udzielenia pomocy jej beneficjent uzyskuje konkretna korzyść ekonomiczną,
•  gdy pomoc ma charakter selektywny,
•  gdy w przypadku pomocy państwa występuje zakłócenie konkurencji lub groźba zakłócenia konkurencji w wymiarze wspólnotowym
•  gdy pomoc ma wpływ na wymianę handlową wewnątrz Unii.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych warunków nie sjest spełniony, nie mamy do czynienia z pomocą publiczną w rozumieniu art. 87 ust. 1 TWE.
Najczęściej występują wątpliwości co do dwóch ostatnich przesłanek, dlatego wymagają one indywidualnego rozstrzygnięcia. Oceny należy dokonać w kontekście potencjalnego zagrożenia konkurencji
Przepisy art. 87 ust. 1 TWE mają zastosowanie wobec podmiotów będących przedsiębiorcami. Tym zakresem objete są wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od formy prawnej, źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy danego kraju przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy czy też nie.


Pomoc publiczna może być udzielana na podstawie ustaw lub na podstawie innego tytułu prawnego, a w szczególności w formie:
• odraczania, rozkładania na raty podatku lub zaległości podatkowej oraz umarzania zaległości podatkowej, odsetek za zwlokę;
• zwolnień podatkowych  ;
• umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należnych od przedsiębiorcy świadczeń pieniężnych stanowiących środki publiczne oraz odstąpienie od ich ustalania lub poboru ;
• dotacji ;
• pożyczek, kredytów, poręczeń lub gwarancji udzielanych na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.

Pomoc publiczna może występować jako:

a/ pomoc indywidualna – to każda pomoc, która nie jest przyznawana na podstawie programu pomocowego ( aktu normatywnego ) jak również pomoc która jest przyznawana na podstawie programu  pomocowego i podlega procedurze notyfikacji ( obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 88 TWE ) po uprzednim uzyskaniu przez przedsiębiorcę opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,


b/  pomoc w ramach programów pomocowych – udzielana na podstawiw aktu prawnego okreslającego warunki udzielenia pomocy indywidualnej bez konieczności jej notyfikowania


c./ pomoc regionalna – pomoc o której mowa w art.87 ust 3 lit.a oraz lit.c Traktatu WE, która jest udzielana w zakresie wynikającym z mapy pomocy regionalnej,

d/ pomoc horyzontalna – przeznaczona na badania i rozwój, ochronę środowiska, małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudnienie, szkolenie, pomoc na restrukturyzację, pomoc doraźna. W jej ramach wyróżniamy pomoc udzielaną na podstawie wyłączeń grupowych. Projekty jej udzielania zwolnione są z obowiązku notyfikacji KE, zgodnie z Rozporządzeniem KE wydanym na podstawie art. 1 Rozporządzenia nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r. dotyczącego stosowania, art. 91 i 93 Traktatu WE do niektórych kategorii horyzontanej pomocy państwa

W ramach wyłączeń grupowych występuje:
• pomoc w zakresie zatrudnienia – na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia
• pomocy szkoleniowej na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej,
• pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw – na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw,

 • przejrzysta regionalna pomoc inwestycyjna udzielana na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej


Pomoc udzielana w ramach wyłączeń grupowych (szkolenie, zatrudnienie, rozwój małych i średnich Przedsiębiorstw) nie podlega opiniowaniu przez Komisję Europejską. Należy wyłącznie poinformować Prezesa UOKiK, że rozpoczęto udzielanie takiej pomocy.

Pomoc de minimis to pomoc, której udzielenie z uwagi na jej znikomą wartość nie skutkuje zakłóceniem konkurencji. Reguluje ją rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. W sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Maksymalna wysokość wsparcia publicznego wynosi 200 tys. Euro.

Pomoc regionalna

Pomoc regionalna - ta kategoria pomocy przeznaczona jest dla najuboższych regionów, zagrożonych bezrobociem aby umożliwić im rozwój i wyrównanie dysproporcji pomiędzy krajami Wspólnoty. Może być udzielana w regionach, w których produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca jest niższy niż 75% średniej wspólnotowej. Pomoc ma na celu stymulowanie rozwoju tych właśnie najuboższych terenów oraz walkę z bezrobociem.

Pomoc regionalna jest udzielana z uwzględnieniem wytycznych unijnych w sprawie krajowej pomocy regionalnej.

Od 1 stycznia 2007r. Obowiązują nowe wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013.

Pomoc regionalna może być udzielana w zakresie wynikającym z mapy pomocy regionalnej . Z dniem 1 stycznia 2007r. Zmieniła sie polska mapa pomocy regionalnej. Obszary na których dopuszczalne jest jej udzielenie na terenie Polski określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006r. W sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz.U. 06.190.1402)
Pomoc regionalna może być przeznaczona bądź na nowe inwestycje lub na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami. Pomoc dla nowo powstałych małych przedsiębiorstw, dla dużych projektów inwestycyjnych.

Nie jest dozwolone udzielanie pomocy regionalnej w:

1.sektorze hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dot. Pomocy publicznej

2.sektorze górnictwa węgla

3.sektorze rybołówstwa

4.sektorze rolnictwazwiązanej z produkcją pierwotną produktów, o których mowa w załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego WE

5.związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczn, o których mowa w art.3 ust 2 rozporządzenia Komisji EWGnr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987r.

Zakaz udzielania poomcy regionalnej w tych sektorach wynika z faktu, że pomoc udzielana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w tych branżach wpływa szczególnie negatywnie na warunki konkurencji na wspólnym europejskim rynku

Istnieje zakaz kumulowania pomocy regionalnej z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu inwestycyjnego.

Pomoc horyzontalna

Pomocą horyzontalną jest każda pomoc, która ma za zadanie dofinansować określone cele np. przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska naturalnego, przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe, prowadzenie szkoleń, zwiększenie zatrudnienia a także pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.

Pomoc horyzontalna na restrukturyzację – udzielenie tej pomocy jest możliwe, jeżeli przedsiębiorca znajduje się w trwałych trudnościach. Konieczne jest sporządzenie Planu Restrukturyzacyjnego, który musi być wysłany do opinii przez Prezesa UOKiK, który z kolei wyśle plan do akceptacji Komisji Europejskiej. Dopiero wówczas, gdy KE zaakceptuje plan to pomoc (tylko przewidziana w planie) może być udzielona. Plan restrukturyzacyjny musi określać działania mające na celu przywrócenie przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, w szczególności sposób finansowania tych działań, w tym również przez udzielenie pomocy publicznej.

Pomoc publiczna w rolnictwie

Ustawa z dnia 7 grudnia 2006r. O zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i niektórych innych ustaw wprowadziła do porządku prawnego zasady proceduralne związane z udzielaniem pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie. Zasady te dotyczą notyfikowania, monitorowania oraz sprawozdawczości. Organem monitorującym pomoc w rolnictwie i rybołówstwie jest minister właściwy do spraw rolnictwa. Dla Polski został przyznany limit pomocy w rolnictwie na poziomie 44 895 000 euro. W celu przestrzegania tego limitu minister rolnictwa ma obowiązek publikować okresow kwotę wykorzystanego krajowego limitu pomocy de minimis bądź o wyczerpaniu limitu.

Pomoc publiczna w transporcie

Transport towarowy krajowy – (przewóz rzeczy na terenie Polski) po 1 maja 2007r. Wsparcie udzielane polskim przedsiębiorcom świadczącym usługi przewozu rzeczy na terenie Polski, może mieć potencjalny lub rzeczywisty wpływ na wymianę handlową pomięzy Państwami Członkowskimi, a wieć może stanowić pomoc publiczną w rozumieniu art.87 ust 1 TWE. Podlega więc w tym zakresie przepisom wspólnotowym.


Transport w pozostałym zakresie -(transport osobowy oraz towarowy poza granice kraju) od 1 maja 2007r. W odniesieniu do pomocy istniejącej mozliwe będzie udzielanie podmiotom z tego sektora pomocy de minimis wg Rozporządzenia Komisji nr 1998/2006. Pułap pomocy de minimis wyniesie w tym przypadku 100 tys euro w okresie 3 kolejnych lat budżetowych (podatkowych).Pomoc de minimis nie moze być udzielana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego (art.1 ust 1 lit. g rozporządzenia).


Pomoc de minimis


Od 1 stycznia 2007r. Obowiązuje nowe rozporządzenie Komisji nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. W sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Obecnie kwota pomocy de minimis wynosi 200 tys. Euro w okresie 3 kolejnych lat budżetowych (podatkowych). Dokonując oceny bierze się pod uwagę bieżący rok budżetowy oraz 2 poprzednie lata, a więc cofamy sie max. do 1 stycznia 2005r.

Rozporządzenie znajduje również zastosowanie do podmiotów prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego, z tym , że max. wartość pomocy nie może w tym przypadku przekroczyć 100 tys. Euro.

Na mocy nowego rozporządzenia wprowadzony został bezwzgledny zakaz dzielenia środków pomocy, których wartość wykracza poza pułap de minimis, na kilka mniejszych części w celu sprowadzenia ich do poziomu mieszczącego się w zakresie de minimis.

Pomocy de minimis nie mozna udzielać:

 • w formach nieprzejrzystych

 • w sektorze rybołówstwa i akwakultury

 • w odniesieniu do produkcji podstawowej produktów rolnych

 • w odniesieniu do niekórych przypadków przetwarzania i obrotu produktów rolnych

 • w działalności związanej z wywozem

 • w przypadku preferowania towarów krajowych

 • w sektorze węglowym

 • na nabycie pojazdów w drogowym transporcie towarowym

 • przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Podmiot udzielający pomocy ma obowiązek wystawienia zaświadczenia potwierdzającego charakter i wartość udzielonego wsparcia.

W Gminie Miedźna pomoc publiczna udzielana jest najczęściej w następujących formach:


• ulg i zwolnień podatkowych  


Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Miedźna dla podatników, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w formie:

 • Umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę

 • Odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

 • Rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę


1. Charakterystyka udzielanej pomocy:

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną na podstawie Rozdziału 7a ustawy – Ordynacja podatkowa,  po spełnieniu przesłanek do udzielenia ulgi tj. ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego.


2. Podmioty, które mogą skorzystać z pomocy:

Z pomocy mogą skorzystać podatnicy (podmioty ) prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną.

3. Podstawa prawna ubiegania się o pomoc:

Podstawą prawną do ubiegania się o formy pomocy wyszczególnione poniżej  jest art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.)
Udzielenie zaś ulgi dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą następuje na podstawie art. 67b § 1 tej ustawy.

4. Formy pomocy

• odroczenie terminu płatności podatku ;
• odroczenia zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
• rozłożenia zapłaty podatku na raty;
• rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
• umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych ;
• umorzenia odsetek za zwłokę;

5. Procedura


Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.


 1. We wniosku należy określić rodzaj pomocy: de minimis, pomocy w ramach wyłączeń grupowych, pomocy regionalnej na nową inwestycję lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją lub pomocy horyzontalnej stanowiącej rekompensatę z tytułu realizacji zadań publicznych.

 2. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej innej niż de minimis w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku lub zaświadczenia o wysokości uzyskanej w ostatnich trzech latach pomocy de minimis.

 3. Dokument identyfikujący wnioskodawcę -wypis z KRS lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 4. Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy: bilanse, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań lub PIT-y.

 5. W przypadku działania przez przedstawiciela - pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Dokumenty uzyskiwane przez urząd:


 1. Protokół z przesłuchania strony w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniające- go.

 2. Decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, nakazy płatnicze, tytuły wykonawcze, protokoły z wizji lokalnej.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna Wójta Gminy Miedźna lub postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Termin załatwienia sprawy:
Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:


 1. Art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57, art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)

 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

 3. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z późn. zm.)

Uwagi:

 1. Informacja na temat trybu odwoławczego: Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Oświadczenie beneficjenta pomocy ubiegającego się o pomoc de minimis.