Symbol:
31

Wydział:
Referat Podatków i Opłat

Podstawa prawna:
1. Art. 14a -14d, art. 138b, art. 165a, art. 169, art. 170 oraz art. 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.Opłaty:
a) Zgodnie z art. 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

b) W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

c) W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wzywa się wnoszącego wniosek do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

d) Od pełnomocnictwa 17,00 złTermin odpowiedzi:
Do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Podatków i Opłat

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi na interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność
są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres Wójta Gminy Miedźna- ul. Wiejska 131, 43-227 MiedźnaUwagi:
Wymagane dokumenty:
a) Wniosek w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie winien zawierać:
- zapytanie podatnika,
- wyczerpująco przedstawiony zaistniały stan faktyczny, albo zdarzenie przyszłe (jeżeli zdarzenie dotyczy działań dopiero planowanych),
- własne stanowisko podatnika w sprawie oceny prawnej lub stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego,
- oświadczenie, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej, oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
b) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa pozostawia się bez rozpatrzenia.


Forma załatwienia sprawy:

1. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
2. Postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
3. Postanowienie w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

Dokumenty:
- wniosek wymagany
- załącznik do wniosku - Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela.Dokumenty
  • wniosek Wymagany

  • Załącznik do wniosku: Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela.