Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

Teresa Ziębiec

Z-ca Kierownika

tel. /32/ 211 62 17

e-mail: bso@miedzna.pl

 

Magdalena Hojoł Inspektor

tel. /32/ 211 62 17

e-mail: bso@miedzna.pl

 

Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1. Rejestracja i sporządzanie akt małżeństw, zgonów a także rejestracja spraw dotyczących innych zdarzeń, które mają wpływ na stan cywilny osób w Bazie Usług Stanu Cywilnego oraz w Rejestrze Pesel.
2. Przyjmowanie oświadczeń o:
1) wstąpieniu w związek małżeński,
2) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
3) uznaniu dziecka,
4) zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia,
5) nadaniu dziecku nazwiska męża matki.
3. Sporządzanie odpisów i protokołów na podstawie podania zainteresowanych stron.
4. Sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o:
1) braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego,
2) zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
3) stanie cywilnym.
5. Ustalanie, odtwarzanie i uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego.
6. Nanoszenie wzmianek i przypisków.
7. Wydawanie decyzji w sprawie:
1) skrócenia terminu zawarcia związku małżeńskiego,
2) zmiany imienia lub nazwiska,
3) zezwolenia na udostępnianie i przeglądanie ksiąg stanu cywilnego.
8. Sporządzanie zleceń do innych urzędów stanu cywilnego o usunięcie niezgodności.
9. Występowanie o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
10. Prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw USC, pomiędzy urzędami, konsulatami.
11. Prowadzenie archiwum, zabezpieczanie ksiąg i pomieszczeń, prowadzenie skorowidzów.
12. Usuwanie niezgodności w Rejestrze Pesel.
13. Migracja aktów stanu cywilnego do BUSC.