Pracownicy Referatu

Imię i nazwisko

Stanowisko

Kontakt

Teresa Ziębiec

Kierownik

tel. /32/ 211 62 17 

e-mail: bso@miedzna.pl

Małgorzata Wróbel

Inspektor

tel. /32/ 211 62 17

e-mail: bso@miedzna.pl

Magdalena Hojoł

 

Inspektor

 

tel. /32/ 211 62 17

e-mail: bso@miedzna.pl

 

Do zadań i kompetencji Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

w zakresie ewidencji ludności:

1. Prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców.
2. Prowadzenie rejestru wyborców oraz sporządzenie sprawozdań do Krajowego Biura Wyborczego. 
3. Sporządzanie spisów wyborców.
4. Współpraca w zakresie ewidencji ludności z Wojewodą oraz organami gmin, MSW. 
5. Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie ewidencji ludności.
6. Wydawanie decyzji na organizowanie zgromadzeń.
7. Wydawanie decyzji na organizację imprez masowych.
8. Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców.
9. Usuwanie niezgodności w Rejestrze PESEL.
10. Sporządzanie zleceń do innych urzędów o usunięcie niezgodności.

w zakresie dowodów osobistych:

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych i wprowadzanie do rejestru dowodów osobistych.
2. Odbiór i wydawanie dowodów osobistych.
3. Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych.
4. Przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub zniszczeniu dowodu osobistego.
5. Sporządzanie zleceń do innych urzędów o usunięcie niezgodności.

w zakresie spraw wojskowych:

1. Organizowanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych.
2. Przygotowanie dokumentacji do kwalifikacji wojskowych oraz udział w pracach komisji poborowej.
3. Wydawanie decyzji o uznaniu żołnierzy za jedynych żywicieli lub opiekunów oraz decyzji o ustalenie i wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.