Pracownicy Referatu

Imię i nazwisko Stanowisko Kontakt
Piotr Buchta Kierownik

tel. /32/ 211 63 38

e-mail:inwestycje@miedzna.pl

Marek Woszczyna Główny Specjalista

tel. /32/ 211 63 38

 

Wioletta Dzwończak-Małek Główny Specjalista

tel. /32/ 211 63 38

 

Aleksandra Wota-Bazgier Główny Specjalista

tel. /32/ 211 63 38

 

Aurelia Żur Referent

tel. /32/ 211 63 38

 

Drogi    
Zofia Fołta Inspektor

tel. /32/ 211 63 38

e-mail: drogi@miedzna.pl

   

 

Zamówienia publiczne
Renata Małecka Inspektor /32/ 211 63 38

e-mail: zp@miedzna.pl

Do zadań i kompetencji Referatu Inwestycji i Remontów:

w zakresie inwestycji i remontów:

1. Planowanie inwestycji i remontów gminnych.
2. Przygotowywanie inwestycji i remontów.
1) przygotowanie umów na wykonanie dokumentacji technicznych,
2) zlecanie i koordynacja opracowania dokumentacji projektowych wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przez ustawę Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych oraz inne obowiązujące przepisy prawne,
3) nadzorowanie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych,
4) odbiór wykonanych przez projektantów dokumentacji technicznych.
3. Realizacja inwestycji i remontów.
1) przygotowanie umów na realizację inwestycji i remontów,
2) zlecanie i realizacja usług i robót budowlanych przyjętych w planie zadań inwestycyjnych na dany rok budżetowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
3) koordynacja i nadzorowanie realizacji usług i robót budowlanych przyjętych w planie zadań inwestycyjnych na dany rok budżetowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Prawo Budowlane,
4) bieżąca kontrola oraz koordynacja przebiegu realizacji remontów i inwestycji pod kątem zgodności z zakresem rzeczowo - finansowym zawartych umów,
5) dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych remontów oraz zrealizowanych zadań inwestycyjnych,
6) rozliczanie finansowo-rzeczowe zakończonych inwestycji przygotowywanie dokumentów OT i przekazywanie ich na stan mienia komunalnego.
4. Realizacja i rozliczanie wspólnych inwestycji wykonywanych przez gminę i inne jednostki tj. powiatowy zarząd dróg, zarząd dróg wojewódzkich.
5. Aktualizacja i monitoring Wieloletniej Prognozy Finansowej.
6. Współpraca w zakresie spraw związanych ze Strategią Rozwoju Gminy w zakresie planowanych zadań inwestycyjnych WPF.
7. Przygotowywanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych projektów inwestycyjnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.
8. Przygotowywanie wystąpień w sprawie pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji gminnych - opracowywanie części techniczno-finansowej.
9. Nadzorowanie realizacji umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych przez Urząd.
10. Zapewnienie zgodności realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami.
11. Rozliczanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym wykonywanie, monitorowanie, kontrola i sprawozdawczość.
12. Współpraca z instytucjami zarządzającymi i pośredniczącymi w zakresie przygotowania projektów dofinansowywanych z funduszy Unii Europejskiej.
13. Nawiązywanie kontaktów z podmiotami, które pośredniczą lub same udzielają wsparcia organizacyjnego, dotują, współfinansują przedsięwzięcia realizowane przez gminę.
14. Pozyskiwanie i gromadzenie informacji o funduszach Unii Europejskiej, dotacjach i innych możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych.
15. Organizowanie i udział w spotkaniach przedstawicieli gminy z wybranymi partnerami.
16. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz udział w wizjach lokalnych.
17. Wykonywanie sprawozdań z realizacji remontów i zadań inwestycyjnych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

w zakresie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi:

1. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych.
2. Wykonanie okresowych przeglądów dróg i mostów gminnych.
3. Bieżąca ocena stanu technicznego dróg i mostów.
4. Bieżąca ocena stanu oznakowania dróg oraz jego uzupełnianie.
5. Zlecanie opracowania projektów organizacji ruchu drogowego oraz ich realizacja.
6. Dokonywanie uzgodnień oraz przygotowywanie pozwoleń i decyzji administracyjnych na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
7. Dokonywanie uzgodnień oraz przygotowywanie pozwoleń i decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w obrębie dróg gminnych przez wykonawców i inwestorów zewnętrznych.
8. Naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego.
9. Naliczanie należności za umieszczenie urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
10. Wydawanie uzgodnień w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego na potrzeby ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
11. Ustalanie warunków technicznych wykonania zjazdu z posesji na drogę gminną.
12. Uzgadnianie projektów technicznych zjazdów z posesji na drogę gminną.
13. Ustalanie odległości obiektów budowlanych od pasa drogowego.
14. Wydawanie zgód na dysponowanie gminnymi działkami drogowymi na cele budowlane.
15. Wydawanie zgód na korzystanie dróg w sposób szczególny (rajdy, biegi, przemarsze, imprezy masowe).
16. Prowadzenie postępowań dotyczących zniszczonego aktami wandalizmu mienia gminnego w pasie drogowym.
17. Prowadzenie postępowań dotyczących ubezpieczenia oraz roszczeń mieszkańców związanych z poniesionymi szkodami na drogach gminnych.
18. Udział w wizjach lokalnych i odbiorach technicznych.
19. Współpraca z administratorami dróg wojewódzkich i powiatowych w celu zachowania prawidłowej komunikacji publicznej.
20. Przygotowanie oraz nadzór nad przebiegiem akcji zimowego utrzymania dróg.

w zakresie zamówień publicznych:

1. Opracowywanie projektów regulaminów w zakresie udzielania zamówień publicznych.
2. Sporządzanie, publikacja oraz aktualizacja planów zamówień publicznych.
3. Przygotowanie dokumentacji przetargowej, w tym: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, protokołu z postępowania wraz z niezbędnymi załącznikami.
4. Organizacja i prowadzenie przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych oraz regulaminami wewnętrznymi.
5. Prowadzenie korespondencji dotyczącej postępowania przetargowego.
6. Sporządzanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
7. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
8. Doradztwo na rzecz referatów i samodzielnych stanowisk pracy w wyborze formy zamówienia publicznego.
9. Nadzorowanie poprawności oraz terminowości wpłaty oraz zwrotu wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.