Załącznik nr 1 do Zarządzenia  nr   0050.154.2011  Wójta Gminy Miedźna , z dnia 1.12.2011 r.

 OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Miedźna, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla mieszkańców Gminy Miedźna, w sferze zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację, wraz z terminem realizacji:

Konkurs obejmuje następujące zadania na realizację, których przeznaczono środki finansowe w wysokości:

1. W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych:

1.1.   Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Pszczynie – kwota 28.330,00 zł., term. realizacji: 2.01.2012 r.- 21.12.2012 r.

1.2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miedźna do Specjalnego Ośrodka Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego  dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Rudołtowicach – kwota  24.000,00 zł., term. realizacji:  2.01.2012 r.- 21.12.2012 r.

II.  Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

1.  organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

2.     podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3.    proponowane przez organizację pozarządową/ podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zadanie musi w całości mieścić się w zakresie jej/jego działalności statutowej.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Zlecenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nastąpi w drodze powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji przez Gminę Miedźna na finansowanie jego realizacji lub wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

2 .     Ofertę, podpisaną przez osoby do tego uprawnione, należy złożyć zgodnie ze wzorem Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (DZ. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) – druk dostępny na stronie Internatowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

3     Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym w konkursie podmiotem a Organem zlecającym, której wzór znajduje się na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

4   Dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.   Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Organ zlecający zastrzega sobie prawo:

-    odwołania konkursu bez podania przyczyn,

-    zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego,

-    nie wybrania żadnej oferty,

-    przyznania dotacji w wysokości niższej od określonej w ofercie, po złożeniu pisemnego oświadczenia podmiotu o możliwości realizacji zadania w niższej kwocie, zaproponowanej przez Organ zlecający.

7.    Dopuszcza się możliwość realizacji tego samego zadania przez kilka podmiotów.

8.  Dopuszcza się możliwość przekazania części zadania do realizacji przez podwykonawców. W ofercie należy dokładnie określić rodzaj podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania, oraz potwierdzeniem, że posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i warunki do realizacji wskazanej części zadania.

9.  W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, po pisemnym oświadczeniu przez wyłoniony podmiot, wykonania zadania w kwocie dotacji niższej niż w złożonej ofercie,  przed podpisaniem umowy należy dostarczyć korektę kosztorysu zadania, korektę harmonogramu realizacji zadania.

IV. Dodatkowo do oferty należy załączyć:

1.  Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry,  dopuszczenie samochodu do udziału w ruchu drogowym (zależy od rodzaju zadania),

Ww. dokumenty  mogą być przedstawione w kserokopii, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu (kserokopia /każda skserowana strona/ powinna być opatrzona datą, napisem „zgodność kserokopii z oryginałem”, pieczątką organizacji/podmiotu, podpisana przez osoby do tego upoważnione). Dokumenty powinny być spięte  i umieszczone  np. w skoroszycie.

V. Termin i miejsce składania ofert - Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131; do 23.12.2011r., do godz. 12.00 /decyduje data wpływu oferty do UG Miedźna/. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych  kopertach /nazwa podmiotu, nazwa zadania, na które została złożona oferta/ z dopiskiem „Konkurs na  dowóz  ……….”. 

VI.  Tryb wyboru ofert:

1.  Oferty rozpatrywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Miedźna.

2.   Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, prawidłowe pod względem formalno
         -prawnym i merytorycznym.

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Wybór oferty będzie zawierał uzasadnienie wyboru.

5.  Od podjętych rozstrzygnięć o wyborze oferty nie przysługuje odwołanie.

6.    O podjętych rozstrzygnięciach składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie jak i również wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miedźna, oraz na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

VII. Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru ofert:

1.   Przy dokonywaniu wyboru  ofert na realizację zadania publicznego oceniane będzie:

a)   możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (zasoby rzeczowe, kadrowe, lokalowe, sprzętowe, kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów ),

b)  przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym celowość i zasadność ponoszonych wydatków,

c)  realizacja zadań publicznych w roku poprzedzającym, w zakresie rzetelności wykonania zadania objętego umową oraz celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,

d)   dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju,

e)   kompletność, prawidłowość i merytoryczna zawartość złożonej oferty,

f)  merytoryczna wartość oferty (zasięg działania, cel działania, zakładane rezultaty realizacji zadania, osiągnięcia),

g)   zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Gminy (w tym wielkość środków własnych i środków publicznych),

h) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem – wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń), opinie i rekomendacje.

Za każde kryterium przyznawane będzie od 1 do 5 punktów.

Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dotacji wynosi 50 % maksymalnej sumy punków możliwych do uzyskania.

2.    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań jest uzależniona od kwoty środków przeznaczonych na realizację zadań wymienionych w rozdz. I na dany rok budżetowy.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone do dnia: 23.12.2011r. do godz.14.00

IX. Warunki realizacji zadania

1.   Przyznane środki finansowe na realizację zadań zostaną przekazane w całości lub w ramach I i II transzy.

2.     Przyznane środki finansowe na realizację zadania w całości, bądź w ramach I transzy zostaną przekazane na rachunek bankowy dotowanego  do 09.01.2011 r.

3.   Sposób rozliczenia środków finansowych zostanie określony w umowie, której wzór znajduje się na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna. 

4.  Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z celem na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych umową i harmonogramem wykonania zadania.

5.   Organ zlecający dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stanu realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. Organ zlecający może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania. Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji na żądanie kontrolującego – Organ zlecający, zobowiązany jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego – Organ zlecający.

6.  Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone w terminie określonym w umowie.

7.  Organ zlecający może żądać częściowych sprawozdań /w tym: miesięcznych – kwartalnych/ z wykonania zadania.

8.  Podmiot przyjmujący zadanie do realizacji jest zobowiązany do dokumentowania wydatków zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r Nr 152, poz.1223 ze zm.).

9.   Warunkiem przekazania kolejnej transzy, jest rozliczenie poprzednio otrzymanej transzy.

10.    Szczegółowe warunki zadania zostały określone w umowie oraz w warunkach konkursu ofert na realizację zadań publicznych – dostępne na stronie Internetowej BIP Urzędu Gminy Miedźna.

X. Na realizację powyższych zadań Gmina Miedźna przeznaczyła następujące kwoty:

 Rok

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

2011

W zakresie zadania  I   24.420,00

 

W zakresie zadania II  21.000,00

 Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Warunkach konkursu ofert na realizację zadań publicznych, dostępnych w Urzędzie Gminy Miedźna  - w pokoju nr 1  -  tel. /32/ 211-61-77  lub 211-63-54 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Miedźna – www.miedzna.pl

                                                                                                                     

Miedźna , dnia 1 grudnia 2011 r.